НЭВТРЭХ
2019.09.20 нд 121 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

20 төрлийн үйлчилгээг 123 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
91% (110 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
9% (11 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
121
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:06:24 00:51:14 8 117 03:29:14 00:01:47 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:01:25 02:40:26 113 3 00:02:00 00:00:40 Утсаар
00:01:44 03:31:40 1 00:00:26 00:00:26 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 109, Төгрөг - 10, Хархорин - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Бусад-1, Зөвөлгөө /СД/-2, 4
2 Бурмаа.Чу
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Шалгуулах /тэтгэвэр/-1, 3
3 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавалгаа авах /цахим/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 2
4 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /бусад/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-9, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Бусад-2, Материал /өгөх/-6, НДД баталгаажуулах /СД/-13, НДД баталгаажуулах /заавал/-5, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 39
5 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Бусад-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, Тэтгэвэр авах /шинэ/-6, 19
6 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-4, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-2, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДШ тайлан өгөх-2, НДД баталгаажуулах /СД/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, 18
7 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Тодорхойлолт авах-1, Тэтгэвэр авах /сунгалт/-19, Зөвөлгөө /бусад/-1, 25
8 Чулуунцэцэг.Лх
(Төгрөг)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Зөвөлгөө /СД/-2, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-3, 10
9 Наранцогт.Га
(Хархорин)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, 1
10 Баярмаа.Ён
(Хархорин)
НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 2
НИЙТЭЛСЭН : 2019-09-20 17:58:15, Д.Очирбат, Арвайхээр