НЭВТРЭХ
2019.09.26 нд 29 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

10 төрлийн үйлчилгээг 29 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
72% (21 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
28% (8 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
29
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 0 29 00:41:22 00:01:25 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:01:25 00:41:22 29 0 Утсаар
00:01:25 00:41:22 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 26, Хархорин - 3 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
УБ-н мэдээлэл шинэчилсэн-1, 1
2 Баасанбат.Со
(Арвайхээр)
Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 2
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-11, 15
4 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Тодорхойлолт авах-2, Тэтгэвэр авах /сунгалт/-4, 8
5 Гансэрээтэр.Бя
(Хархорин)
Тэтгэвэр авах /сунгалт/-1, Тэтгэвэр авах /шинэ/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 3
НИЙТЭЛСЭН : 2019-09-26 19:13:07, Д.Очирбат, Арвайхээр