НЭВТРЭХ
2019.09.27 нд 54 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

11 төрлийн үйлчилгээг 55 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
85% (46 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
15% (8 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
54
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 0 54 00:57:17 00:01:03 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:01:03 00:57:17 54 0 Утсаар
00:01:03 00:57:17 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 54 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Булган.Су
(Арвайхээр)
Бусад-1, 1
2 Бурмаа.Чу
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-10, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 11
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /заавал/-3, НДД баталгаажуулах /СД/-5, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-6, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Шалгуулах /тэтгэмж/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-6, 23
4 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр авах /сунгалт/-14, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Тодорхойлолт авах-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 20
НИЙТЭЛСЭН : 2019-09-27 18:06:28, Д.Очирбат, Арвайхээр