НЭВТРЭХ
2019.10.03 нд 20 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

13 төрлийн үйлчилгээг 20 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
85% (17 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
15% (3 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
20
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:00:59 00:00:59 1 19 00:46:00 00:02:25 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:33 00:48:41 19 1 00:03:40 00:03:40 Утсаар
00:02:29 00:49:40 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 16, Хархорин - 4 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-5, 13
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 1
3 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДШ тайлан өгөх-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 2
4 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, Бусад-1, 2
5 Гансэрээтэр.Бя
(Хархорин)
Тодорхойлолт авах-1, Тэтгэвэр авах /сунгалт/-1, 2
НИЙТЭЛСЭН : 2019-10-04 09:17:44, Д.Очирбат, Арвайхээр