НЭВТРЭХ
2019.10.07 нд 50 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

16 төрлийн үйлчилгээг 55 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
72% (36 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
28% (14 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
50
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 0 47 04:56:49 00:06:18 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:06:03 05:02:37 50 3 00:05:48 00:01:56 Утсаар
00:06:03 05:02:37 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 44, Батөлзий - 1, Хархорин - 5 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 3
2 Бурмаа.Чу
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Тэтгэвэр /шинэ/-1, 11
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-11, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, Бусад-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-5, НДД баталгаажуулах /заавал/-4, Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-6, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, 34
4 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
5 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, Зөвөлгөө /ЭХМК/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, НДШ тайлан өгөх-1, 6
НИЙТЭЛСЭН : 2019-10-07 20:19:44, Д.Очирбат, Арвайхээр