НЭВТРЭХ
2019.10.09 нд 19 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

10 төрлийн үйлчилгээг 21 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
63% (12 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
37% (7 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
19
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:01:15 00:03:46 3 18 00:30:16 00:01:40 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:01:41 00:26:57 16 1 00:00:27 00:00:27 Утсаар
00:01:37 00:30:43 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 15, Батөлзий - 4 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Бурмаа.Чу
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, 7
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, 4
3 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
4 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, 4
5 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /СД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 5
НИЙТЭЛСЭН : 2019-10-09 21:30:14, Д.Очирбат, Арвайхээр