НЭВТРЭХ
2019.10.10 нд 37 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

15 төрлийн үйлчилгээг 39 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
70% (26 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
30% (11 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
37
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:02:26 00:14:36 6 36 00:51:09 00:01:25 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:01:11 00:37:08 31 1 00:00:35 00:00:35 Утсаар
00:01:23 00:51:44 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 34, Батөлзий - 1, Хархорин - 2 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Бурмаа.Чу
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-5, Зөвөлгөө /СД/-1, 6
2 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Архивын лавлагаа авах /баримт/-3, Бусад-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, 6
3 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-2, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-7, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-2, 15
4 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /сунгалт/-8, Тодорхойлолт авах-1, 9
5 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
6 Уудамсоёл.Хи
(Хархорин)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, 1
7 Гансэрээтэр.Бя
(Хархорин)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, 1
НИЙТЭЛСЭН : 2019-10-10 20:55:50, Д.Очирбат, Арвайхээр