НЭВТРЭХ
2019.10.11 нд 6 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

5 төрлийн үйлчилгээг 6 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
67% (4 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
33% (2 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
6
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 0 6 00:24:29 00:04:04 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:04:04 00:24:29 6 0 Утсаар
00:04:04 00:24:29 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 6 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Бусад-1, 1
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 2
3 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
Тэтгэвэр /сунгалт/-1, 1
4 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /ЭМД/-2, 2
НИЙТЭЛСЭН : 2019-10-13 11:10:16, Д.Очирбат, Арвайхээр