НЭВТРЭХ
2019.12.20 нд 43 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

8 төрлийн үйлчилгээг 47 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 88% (38 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 2% (1 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 9% (4 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
43
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:02:11 00:54:53 25 43 01:19:01 00:01:50 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:01:20 00:24:08 18 0 Утсаар
00:01:50 01:19:01 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 30, Богд - 13 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-1, 1
2 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-2, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 11
3 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-3, Тэтгэвэр /шинэ/-1, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, 5
4 Бямбаа.Оч
(Богд)
Тэтгэвэр /шинэ/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 14
5 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-12, НДД баталгаажуулах /СД/-3, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, 16
НИЙТЭЛСЭН : 2019-12-23 11:17:09, Д.Очирбат, Арвайхээр