НЭВТРЭХ
Арвайхээр суманд 2020.03.17 нд 30 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

8 төрлийн үйлчилгээг 52 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 77% (23 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 23% (7 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
30
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:03:43 00:37:15 10 30 01:11:56 00:02:23 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:01:44 00:34:41 20 0 Утсаар
00:02:23 01:11:56 0 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 30 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-4, Материал /даатгуулагчаас авах/-5, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 11
2 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
3 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Бусад-5, Зөвөлгөө /СД/-4, НДД баталгаажуулах /СД/-4, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-11, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-15, 40
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-03-17 22:40:32, Д.Очирбат, Арвайхээр