НЭВТРЭХ
2019.09.13 -ны өдрийн үйлчилгээний мэдээ
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
98% (49 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
2% (1 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
тоо 50
үйлчилгээ
тоо Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Тасалбартай 00:07:20.8571 00:51:26 7 49 02:19:24 00:02:50.6938 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:02:04.8372 01:29:28 43 1 00:01:30 00:01:30.0000 Утсаар
00:02:49.0800 02:20:54 0 Цахимаар
Үйлчилгээ : Аппликейшн /баталгаажуулах, засах/ - 15, Архивын лавалгаа авах /цахим/ - 1, Архивын лавлагаа авах /баримт/ - 2, Бусад - 1, Зөвөлгөө /бусад/ - 2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/ - 13, Зөвөлгөө /ЭМД/ - 4, Материал өгөх /ажилгүйдлийн тэтгэмж/ - 1, Материал өгөх /тэтгэмж/ - 2, НД дэвтэр баталгаажуулах /заавал даатгуулагч/ - 1, НД дэвтэр баталгаажуулах /сайн дурын даатгуулагч/ - 1, Өргөдөл /өгөх/ - 1, Сайн дурын даатгалын гэрээ байгуулах - 2, Тодорхойлолт авах - 2, Тэтгэвэр авах /сунгалт/ - 2, Шалгуулах /ажилгүйдлийн тэтгэмж/ - 1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/ - 1,

50 үйлчлүүлэгчид 52 төрлийн үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
НИЙТЭЛСЭН : 2019-09-13 17:52:18, Д.Очирбат, Арвайхээр