НЭВТРЭХ
Арвайхээр суманд 2020.06.29 -ний өдөр 68 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

11 төрлийн үйлчилгээг 70 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 100% (68 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 0% (0 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 68
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 00:03:38 03:12:40 53
Тасалбаргүй 00:01:17 00:19:19 15
00:03:07

03:31:59

Биечлэн 00:03:07 03:31:59 68
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 68 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-3, Материал /даатгуулагчаас авах/-9, НДД баталгаажуулах /СД/-1, Зөвөлгөө /ажилгүйдлийн тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Данс асуух-1, 16
2 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
НДД баталгаажуулах /СД/-2, 2
3 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-7, НДШ тайлан өгөх-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, НДД баталгаажуулах /заавал/-1, Тодорхойлолт авах-1, 11
4 Бямбатогтох.Аж
(Арвайхээр)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-1, 1
5 Тунгалаг.Ня
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-36, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, 38
6 Долгоржав.Эр
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-2, 2
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2020-06-29 18:09:00, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр