НЭВТРЭХ
2021.10.08 нд 14 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
      Тухайн хугацааны үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

8 төрлийн үйлчилгээг 15 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ ирүүлээгүй 93% (13 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжгүй 0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл ханамжтай 7% (1 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний төрөл Үйлчилгээний дундаж хугацаа Үйлчилгээний нийт хугацаа Үйлчлүүлэгийн тоо 14
үйлчлүүлэгч
Тасалбартай 0
Тасалбаргүй 00:03:53 00:54:30 14
00:03:53

00:54:30

Биечлэн 00:03:53 00:54:30 14
Утсаар 0
Цахимаар 0
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал :
Арвайхээр - 5, Богд - 4, Баянгол - 4, Батөлзий - 1 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
Зөвлөгөө /ЭМД/-1, Материал /даатгуулагчид өгөх/-1, Зөвлөгөө /СД/-1, Зөвлөгөө /тэтгэмж/-1, Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 5
2 Ууганцэцэг.Ба
(Батөлзий)
Материал /даатгуулагчаас авах/-1, 1
3 Загдсүрэн.Да
(Баянгол)
Шалгуулах /тэтгэмж/-1, НДД баталгаажуулах /СД/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 4
4 Бямбаа.Оч
(Богд)
Зөвлөгөө /СД/-2, Материал /даатгуулагчаас авах/-2, Шалгуулах /тэтгэмж/-1, 5
Үйлчлүүлэгчийн тоог ажилтнаар харуулвал :
НИЙТЭЛСЭН : 2021-10-08 17:57:58, Б.Пүрэвдулам, Арвайхээр