НЭВТРЭХ
2019.09.18 нд 90 даатгуулагч үйлчилгээ авсан байна
Өнөөдрийн нийт үйлчилгээг графикаар үзүүлвэл :

15 төрлийн үйлчилгээг 91 удаа үзүүлсэн байна.
Үнэлгээ
ирүүлээгүй
94% (85 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжгүй
0% (0 үйлчлүүлэгч)
Сэтгэл
ханамжтай
6% (5 үйлчлүүлэгч)

Үйлчилгээний төрөл, үйлчилгээ авсан хэлбэрийг үйлчилгээний тоо болон хугацаагаар үзүүлвэл :
Үйлчилгээний
төрөл
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчлүүлэгийн
тоо
90
үйлчлүүлэгч
Үйлчлүүлэгийн
тоо
Үйлчилгээний
нийт хугацаа
Үйлчилгээний
дундаж хугацаа
Үйлчилгээ
авсан хэлбэр
Тасалбартай 00:01:57 00:15:37 8 84 02:53:38 00:02:04 Биечлэн
Тасалбаргүй 00:01:58 02:41:34 82 5 00:02:21 00:00:28 Утсаар
00:01:58 02:57:11 1 00:01:12 00:01:12 Цахимаар
Үйлчлүүлэгчийн тоог сумаар харуулвал : Арвайхээр - 90 үйлчлүүлэгчид үйлчилгээ үзүүлсэн байна.
Үйлчилгээг ажилтан тус бүрээр үзүүлвэл :
Байцаагч Үйлчилгээ Тоо
1 Очирбат.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэмж/-1, Зөвөлгөө /бусад/-1, Зөвөлгөө /ЭМД/-2, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-1, Зөвөлгөө /СД/-1, 6
2 Баасанбат.Со
(Арвайхээр)
ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, НД дэвтэр баталгаажуулах /сайн дурын даатгуулагч/-2, 3
3 Бурмаа.Чу
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /бусад/-3, Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-2, 5
4 Дулам.Чу
(Арвайхээр)
Архивын лавлагаа авах /баримт/-4, Архивын лавалгаа авах /цахим/-2, Тодорхойлолт авах-1, 7
5 Лхамсүрэн.Га
(Арвайхээр)
НД дэвтэр баталгаажуулах /сайн дурын даатгуулагч/-7, Материал /өгөх/-5, НД дэвтэр баталгаажуулах /заавал даатгуулагч/-1, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-12, 25
6 Оюунтуяа.Да
(Арвайхээр)
Зөвөлгөө /тэтгэвэр/-4, НД дэвтэр баталгаажуулах /сайн дурын даатгуулагч/-1, Тэтгэвэр авах /шинэ/-4, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-1, Тодорхойлолт авах-1, 11
7 Хишигдэлгэр.До
(Арвайхээр)
Шалгуулах /НДШ төлөлт/-3, НД дэвтэр баталгаажуулах /сайн дурын даатгуулагч/-11, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, НД дэвтэр баталгаажуулах /заавал даатгуулагч/-6, Зөвөлгөө /бусад/-2, НДШ тайлан өгөх-5, Зөвөлгөө /ЭМД/-1, 30
8 Эрхэмбаяр.Со
(Арвайхээр)
НД дэвтэр баталгаажуулах /сайн дурын даатгуулагч/-2, ЭМД /дэвтэр баталгаажуулах/-2, 4
НИЙТЭЛСЭН : 2019-09-18 22:35:33, Д.Очирбат, Арвайхээр