НЭВТРЭХ
ТАНИЛЦУУЛГА

Өвөрхангай аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс нь нийгмийн даатгалын тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, ажил олгогч, даатгуулагчийнхаа  итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэх эрхэм зорилготойгоор, нийгмийн даатгалын хууль тогтоомжийн биелэлтийг зохион байгуулах, хэрэгжилтэнд тавих хяналтыг сайжруулах, иргэд ажил олгогчдын идэвх оролцоог дээшлүүлэх, хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх, нийгмийн даатгалын сангийн орлогыг бүрдүүлэх, уг сангаас даатгуулагчдад тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр тогтоон олгох даатгалын үйлчилгээг чанаржуулах талаар хэтийн болон жилийн төлөвлөгөөт зорилт тавин ажиллаж байна.

Тус хэлтэс нь нийт  54  байцаагч ажилтантай үүнээс Арвайхээр суманд  26,   сум орон нутагт  28  нь ажиллаж байна.   Хэлтэс Үйлчилгээний тасаг, Санхүү бүртгэл орлого хамралтын тасаг, Дотоод аудит хяналт шалгалтын тасаг, Хархорин, Хужирт суманд нийгмийн даатгалын   тасаг, бусад 16 суманд үйл ажиллагаагаа явуулж байна.  2018 онд  аймгийн нийт хүн амын 63,0 хувь буюу 72837 нь хөдөлмөрийн насны хүн ам. Үүнээс нийгмийн даатгалд 24714 хамрагдаж  937 аж ахуйн нэгж байгууллагын 14358  ажиллагсад, 10356 сайн дурын даатгуулагчийг хамруулан  нийгмийн даатгалын шимтгэлийн орлогын төлөвлөгөөг жигд ханган биелүүлж 18,3 тэрбум төгрөгийг орлогыг санд хуримтлуулж  өссөн дүнгээр 20181 даатгуулагч иргэдэд 59,2 тэрбум төгрөгийг тэтгэвэр, тэтгэмж, төлбөр тусламж авагчдад зарцуулсан байна. 

Нийгмийн даатгалын үндсэн үзүүлэлт болох шимтгэлийн орлогын төлөвлөгөөг тогтмол 101.2-107.1 хувиар давуулан биелүүлж,  хамрагдалтыг нэмэгдүүлэх ажлуудыг үе шаттай зохион байгуулж аймгийн эдийн засгийн идэвхитэй хүн амын 44 хувийг нийгмийн даатгал болон эрүүл мэндийн даатгалд хамруулж ажилласнаар системийн хэмжээнд 2 удаа тэргүүн байр, 3 удаа дэд байр, 3 удаа гутгаар байр болон  эхний 5 байранд байнга шалгаран  амжилттай ажиллаж байгаа хамт олон юм.

2019 он